hits

Organisasjonens vedtekter

Vedtekter for Fokus På Barnevernet

 

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Fokus Barnevernet (forkortes FpB) og ble stiftet 13.03.2015.

§2 Formål

Fokus på Barnevernet ønsker å arbeide for en systemendring innen offentlig omsorg for barn, hvor målet er et samfunn som ivaretar alle barn og gir rett hjelp til rett barn til rett tid, uten å skade. I dette arbeidet vil vi ha stort fokus på storfamiliens rolle for barns beste. Fokus på Barnevernet vil drive erfaringsbasert politisk og samfunnsmessig påvirkningsarbeid innen barnevernsfeltet, gjennom, men ikke begrenset til å

 

 • drive samtalegrupper for barnevernsutsatte og andre interesserte

 • arrangere og delta i politiske debatter, samfunnsdebatter og andre arrangementer med tema barnevern

 • delta i samfunnsdebatten om barnevernet gjennom sosiale medier og presse

 • forbedre rettsprosessen for barnevernsofre

 

§3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemskap

Alle over12 år som er eller har vært part i en barnevernsak, og alle som er eller har vært pårørende til slike, kan bli ordinære medlemmer. Andre interesserte kan være støttemedlemmer i organisasjonen.

§5 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer over 18 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Ordinære medlemmer skal ha flertall i alle demokratiske fora, hvis ikke er ikke forumet beslutningsdyktig. Støttemedlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv.

§6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer og støttemedlemmer har forslagsrett. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett og stemmerett til årsmøtet. Støttemedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Styret kan invitere andre personer og media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Deltagelse via Internett regnes som likeverdig med fysisk fremmøte så lenge vedkommende kan kommunisere verbalt eller skriftlig med ordstyrer. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten. Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten.

§8 Ledelse av og referat fra årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Det settes opp protokoll fra årsmøtet som undertegnes av to representanter som årsmøtet har valgt.

§9 Stemmegivning på årsmøtet

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. For andre saker er et vedtak gyldig med simpelt flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne deltakende medlemmer

 2. Godkjenne innkalling og saksliste

 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen

 4. Behandle foreningens årsmelding

 5. Behandle foreningens regnskap og revisjonsrapport

 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter

 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet

 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet

 9. Fastsette kontingent for medlemmer, ungdomsmedlemmer og støttemedlemmer

 10. Vedta foreningens budsjett

 11. Velge:

  1. Leder

  2. Styremedlemmer og varamedlemmer

  3. Revisor

  4. Medlemmer til valgkomiteen

 

§11 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§12 Styret:

Fokus på Barnevernet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Alle valg skjer for en tjenestetid på 2 år. Valgene skal søkes gjennomført slik at kun halvparten av styret, inklusive varamedlemmene, er på valg hvert år. Alle i styret kan gjenvelges. Det er ingen begrensning i samlet tjenestetid i styret, men en leder kan ikke gjenvelges som leder mer enn to ganger (samlet tjenestetid som leder er maksimalt 6 år sammenhengende).

§13 Styrets oppgaver

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Fokus på Barnevernets drift og økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Ved varig frafall av årsmøtevalgte styremedlemmer har styret fullmakt til å innsette valgte varamedlemmer som ordinære styremedlemmer for resten av valgperioden til den som erstattes. 

§15. Representasjon utad

Daglig leder, styrets leder eller en som denne utpeker, representerer foreningen utad.

§16 Valgkomite

Til å fremme innstilling til årsmøtet på valg av styreleder samt medlemmer og varamedlemmer til styret, skal foreningen ha en valgkomité valgt av årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer må ha fullt medlemskap i foreningen og ha betalt kontingenten. Årsmøtet kan vedta en instruks for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet på medlemmer av valgkomiteen. Medlemmer kan gjenvelges.

§17 Organisasjonsledd

Fokus på Barnevernet kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Fokus på Barnevernets styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Fokus På Barnevernet, og lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Fokus På Barnevernet utad uten styrets godkjennelse.

§18 Oppløsning

Oppløsning av Fokus På Barnevernet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte minst 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Fokus på Barnevernet. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring. Denne paragrafen kan ikke endres.

§19 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§20 Signaturbestemmelser

Signaturrett for Fokus på Barnevernet tildeles styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Signaturrett begrenses av vedtak fattet av styret.


 


 

Revidert 24.02.2018

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer

19.11.2017 kl.22:46

Dårlig. Erfaringer med hva kaller de seg?????Bbbbbarnehvaforno,???.å fortelle meg at de verner og som de følger opp ,uffameg ,de er jo kan jo for helsike ikke holde igang en dialog eller gi unga riktig stimulering og kjærlighet,,,,,, det går i regler som de kjapt skjønner ja. Så og se hele bilde å jeg har hatt.min ene. Sønn hos dem å sier kun at de hadde hatt bedre å blitt satt som gards gutt helller enn å være i en bv instutisjon. Min mening dårlig veldig kjempedårlig organisering,,flaut at det er ikke et hakk bedre.

Karianne

27.04.2018 kl.16:35

Først foreslår æ at du begynne å bruke rerteprogramtasten aktivt, deretter ta et kurs i bruksnorsk og rettskriving. Så leve du i usikkerhet og prøve å skåne dine små mens barnevernet kommer på uanmeldte hjemmebesøk og tar med skjemaer som skal være m å avgjøre om din familie har livets rett i Norge. Vi bor i Europast siste komuniststatt og barna våre tilhøre staten. Vi må være heldig å ikke ha væft utsatt for omsorgsvikt i løpet V egen barndom, har du d,er sjansen din som forelder en ikke sak. Kilen forsket på q7 barn på en klinikk på 70 tallet og er ansvarlig for mye av pensum for barnevernspedagog studiet gjennom lærebøkene hun har skrevet og retningslinjene d jobbes etter og teoriene som råder. 17 barn og SV Inga M Torkildsen har bestemt at d biologiske prinsipp ikke er viktig her landet. Våre barn skal kjøpes omsorg og vernes fra all familietilknytnig, selv om identitet,psykisk helse og selvmordstall viser at barn i sine biologiske hjem klare seg bedre om utsatt for omsorgssvikt enn i fosterhjem. Ruskariere,overdose,krim, og egne barn fjernet er regel i stede før unntaket.

Skriv en ny kommentar

FOKUS PÅ BARNEVERNET

FOKUS PÅ BARNEVERNET


Vi har vært registrert som interesseorganisasjon siden mars 2015, men startet vår aktivitet 2013. Finn ut mer ved å klikke på OM OSS under KATEGORIER. Under posten AKTIVITETER kan du se om vi har møte - annen aktivitet i nærheten av der du bor. Lurer du på noe eller vil komme i kontakt med oss, send oss en E-mail:

fokus.paa.barnevernet@gmail.comVi er også på
FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG:
FOKUS PÅ BARNEVERNET